INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
RODO - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administrator danych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest: GRAFORES reklama-upominki-nadruki s.c., z siedzibą w Rzeszowie, 35-210 Rzeszów, NIP 5170311813

2. Osoba wyznaczona do kontaktu w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych.
W celu przekazania wszelkich pytań, oświadczeń, żądań dotyczących przetwarzania Państwa danych można się
kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
biuro@grafores.com.pl

3. Cel przetwarzania danych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) przede wszystkim wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia i wykonania umowy, np.
kontakt telefoniczny lub e-mail w celu ustalenia, odwołania lub zmiany terminu, zakresu, sposobu wykonania
usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę
trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w tym ustalenia, zabezpieczenia, obrony, dochodzenia roszczeń,
c) marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nastąpi to wyłącznie w
takim zakresie, w jakim zgodnie z prawem i dobrowolnie wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę.

4. Zakres danych przetwarzanych przez Administratora.
Administrator będzie przetwarzać podane przez Państwa: - dane osobowe, jak np.: imię, nazwisko, dane
adresowe, numer telefonu, adres e-mail, - PESEL, NIP, dane dokumentu tożsamości na potrzeby rozliczeń
podatkowych, ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń - informacje o zakupionych towarach i wykorzystanych
usługach.

5. Odbiorcy danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w podanych powyżej celach, Państwa dane osobowe mogą
być przekazywane lub powierzane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa:
a) podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora, w tym: usługi księgowe, usługi IT, usługi
prawne, usługi marketingowe i/lub eventowe, b) organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

6. Przekazywanie danych do państw trzecich.
Państwa dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane do państw trzecich. Państwa dane mogą być
jednak pośrednio przekazane do państw trzecich (USA) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach
społecznościowych oraz wykorzystaniem programów, aplikacji pochodzących z tych serwisów m.in. Facebook,
Twitter, Google+.

7. Okres przechowywania danych.
Dane przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie w celach marketingowych
będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zgoda została udzielona, nie
dłużej jednak niż przez okres trzech lat od momentu ostatniego kontaktu z Państwem. Pozostałe dane będą
przechowywane przez trzy lata od ostatniego zdarzenia mogącego powodować wszelkie ewentualne wzajemne
roszczenia z jakiegokolwiek tytułu lub podstawy prawnej. Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec
wydłużeniu, jeżeli z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres
przedawnienia. Po upływie powyższych okresów dane będą usuwane.

8. Uprawnienia posiadacza danych.
Zgodnie z przepisami RODO informujemy, że przysługuje Państwu prawo:
a) dostępu do Państwa danych (art. 15 RODO),
b) żądania sprostowania Państwa danych (art. 16 RODO),
c) żądania usunięcia Państwa danych (art. 17 RODO),
d) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych (art. 18 RODO),
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na postawie
udzielonej przez Państwa zgody (art. 13 ust. 2 lit. c RODO),
f) do przeniesienia Państwa danych (art. 20 RODO),
g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych (art. 21 RODO). h) wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych. Wykonanie powyższych uprawnień można
dokonać poprzez przesłanie Państwa oświadczenia na adres e-mail: rodo@vertigo.szczecin.pl
9. Dobrowolność podania danych przy zawarciu umowy i konsekwencje ich niepodania. W zakresie, w jakim
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania usługi podanie danych, jak np.: imię,
nazwisko, dane adresowe, jest wymogiem ustawowym oraz umownym i dane te są niezbędne do
prawidłowego zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie przez Państwa tych podstawowych danych osobowych
spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy. Podanie takich danych osobowych, jak np. numer telefonu
lub adres e-mail jest dobrowolne, ich niepodanie w zasadzie nie zawsze będzie skutkowało odmową zawarcia
czy wykonania umowy. W takim jednak przypadku Administrator nie będzie mógł kontaktować się z Państwem
telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.

10. Środki ochrony danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami
bezpieczeństwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Administrator stosuje środki techniczne i
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii
danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z
naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

11. Zmiana przepisów. W przypadku zmiany treści lub zmiany interpretacji przepisów RODO, a także zmiany
treści lub zmiany interpretacji innych przepisów prawa związanych z przepisami RODO lub ochroną danych
osobowych, Administrator może zmienić lub uzupełnić niniejszą informację o ochronie danych osobowych.
a) podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora, w tym: usługi księgowe, usługi IT, usługi
prawne, usługi marketingowe i/lub eventowe,
b) organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.